حوزه آموزش و پژوهش دفتر استانی با در نظرگرفتن اهداف متعالی تاسیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به ویژه تلاش در راستای تربیت عالمان آگاه، متخلق و متعهد جهت انجام وظایف و پاسخ به نیازهای جامعه دینی اهل سنت، ساماندهی امور آموزشی، نشر فرهنگ تقریب میان مذاهب و ارتقاء کیفی مدارس علوم دینی، وظایف ذاتی و محوله خویش را با جدیت تمام دنبال می نماید.
اهم وظایف و مسئولیت های حوزه آموزش و پژوهش:
• انجام برنامه های ابلاغي از سوي دبيرخانه شوراي برنامه ريزي
• ساماندهي امور آموزشي و پژوهشي مدارس علوم ديني اهل سنت استان با رعايت استانداردهاي آموزشي
• ارزشيابي مدارج علمي و اعلام نتایج حاصله به معاونت مربوط در دبيرخانه
• ساماندهی امورمربوط به نظام وظيفه برادران
• انجام امور آموزشي و پژوهشي خواهران طلبه
• ثبت سوابق آموزشی و پژوهشی طلاب
• برقراری خدمات حمایتی از طلاب، مدرسان و مدیران مدارس علوم دینی اهل سنت (بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، کمک هزینه تحصیل، صدور معرفی نامه های اداری و …)
• سرکشی از مدارس و احصاء نیازها، جهت توزیع عادلانه منابع در اختیار
• برقراری تعامل مطلوب با جامعه مخاطب جهت رفع نیازهای مشاوره ای در حوزه آموزش و پژوهش

شماره تماس های حوزه آموزش و پژوهش:

شماره تماس دفتر استانی ۳۸۴۵۴۰۰۳

• داخلی ۱۱۲ معاون آموزش و پژوهش
• داخلی ۱۰۹ کارشناس آموزش و پژوهش برادران
• داخلی ۱۱۸ کارشناس آموزش و پژوهش خواهران